Sprawa rozwodowa

Jak przejść przez ten ciężki proces, z pomocą adwokata

Rozwód z całą pewnością nie należy do łatwych decyzji. Badania analizujące najbardziej stresujące nas sytuacje życiowe, klasyfikują rozwód w ich pierwszej trójce.

Przed podjęciem takiej decyzji należy zatem bardzo dobrze przeanalizować wszystkie za i przeciw. Jeśli jednak jesteśmy już na etapie, w którym ponad wszelką wątpliwość chcemy uzyskać rozwód, zadbajmy o to, aby zminimalizować stres, który nastąpi.

Jak tego dokonać? Najlepiej korzystając z pomocy adwokackiej.

Bowiem doświadczony radca prawny czy prawnik w sprawach rozwodowych przeprowadzi całe postępowanie w sposób bezpieczny i zadba o najlepszy interes Klienta.

Rozwód - pomoc adwokacka

Jeśli więc rozwód, to od czego zacząć? Porada prawna.

Przed wniesieniem pozwu o rozwód, warto udać się po poradę prawną do radcy prawnego lub adwokata, gdzie uzyskamy niezbędne informacje typu:

  • jakie dokumenty będą potrzebne,
  • na co warto zwrócić uwagę
  • jakie dowody będą przydatne w sądzie.

Fachowe sporządzenie pozwu rozwodowego gwarantuje szybsze rozpatrzenie sprawy. Sąd w razie braków formalnych, jakie występują w trakcie samodzielnego sporządzenia pozwu, wzywa do ich uzupełnienia. Co znacznie rozciąga w czasie całą sprawę rozwodową, często nawet o kilka miesięcy.

Pozew rozwodowy - złożenie pozwu

Zatem zaczynamy od złożenia pozwu, który możemy wnieść indywidualnie lub przez pełnomocnika - adwokata lub radcę prawnego. Dokument pozwu o rozwód sporządza się w dwóch egzemplarzach, z czego jeden trafia do sądu, a drugi do współmałżonka, aby ten miał możliwość ustosunkowania się względem niego.

Bardzo istotne są załączniki, które należy dołączyć do pozwu rozwodowego. Koniecznie trzeba załączyć oryginał aktu zawarcia małżeństwa, a w przypadku kiedy strony mają małoletnie dzieci, do pozwu o rozwód, należy dołączyć także odpis aktu ich urodzenia. Dołączamy również dowód wniesionej opłaty sądowej. Stała opłata sądowa za pozew rozwodowy wynosi 600zł, które uiszcza powód. Jednak po zakończeniu postępowania część kwoty zostaje mu zwrócona.

Ile podlega zwrotowi?

To zależy od przebiegu postępowania. W rozwodach bez orzekania o winie Sąd zwraca powodowi 300zł., a pozwany dodatkowe 150 zł. W przypadku winy obojga małżonków, zostają oni obciążeni kosztami po równo (pozwany musi zwrócić 300 zł).

Jeszcze inaczej kończą się sprawy o rozwód z orzeczeniem o winie. Jeśli wyłącznie winnym rozkładu pożycia okaże się małżonek pozwany, to on poniesie wszystkie wydatki procesu. Podobnie rozlicza się koszty sądowe, związane z podziałem majątku. Pod koniec postępowania Sąd decyduje, w jakim stopniu obciążyć kosztami pozwanego.

Gdy już dojdzie do skutecznego złożenia pozwu w Sądzie, jego odpis zostanie wysłany do strony pozwanej. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego umożliwiają wówczas pozwanemu złożenie odpowiedzi na pozew w terminie dwóch tygodni od momentu otrzymania dokumentu. W odpowiedzi na pozew, pozwany małżonek może przedstawić swoje stanowisko. Zgodzić się lub zaprzeczyć twierdzeniom zawartym w pozwie. Dotyczy to wszystkich kwestii, rozwodu, dzieci, jak i alimentów. Może także wyrazić swój brak zgody na rozwód.

Pierwsza rozprawa rozwodowa w sądzie wyznaczana jest po upływie terminu na złożenie odpowiedzi na pozew. Przeważnie jest to około kilka miesięcy od dnia złożenia pozwu.

Bywa jednak i tak, że pierwsza rozprawa rozwodowa następuje już w miesiąc po złożeniu pozwu. Zazwyczaj zależy to od liczby spraw, które rozpatruje sędzia orzekający w sprawie rozwodowej. Niepisana reguła mówi, że zdecydowanie szybciej wyznaczane są rozprawy rozwodowe, w których małżonkowie nie domagają się orzeczenia winy jednej ze stron i mają zgodne stanowisko. Co ważne, w trakcie rozprawy rozwodowej nie uczestniczy publiczność, sprawy te nie są jawne. Na rozprawie więc obecni są tylko małżonkowie i ich pełnomocnicy. Przewodniczący sędzia kieruje przebiegiem rozprawy. Strony są wywoływane z korytarza sądu przez protokolanta. Następnie przewodniczący sprawdza obecność wezwanych osób (np. świadków) oraz weryfikuje ich tożsamość. W pierwszej kolejności Sąd pyta o stanowiska małżonków i czy decyzja o rozwodzie jest ostateczna.

W niektórych sytuacjach Sąd może skierować strony do mediacji. Jeśli małżonkowie są zgodni co do wszystkich kwestii związanych z rozwodem, postępowanie może zostać zakończone już na pierwszej rozprawie.

Rozwód - orzeczenie o winie

W momencie, gdy któryś z małżonków wnosi jednak o orzeczenie o winie drugiego małżonka lub ma odmienne stanowisko np. w kwestii władzy rodzicielskiej, Sąd będzie przeprowadzał dalsze postępowanie rozwodowe. Co w praktyce będzie oznaczało kolejne rozprawy. Tak bywa np. w przypadku, gdy strony powołały dużą liczbę świadków do przesłuchania. W toku postępowania dowodowego strony mogą przedstawiać dowody, które mają świadczyć o ich stanowisku. Mogą to być dokumenty, opinia biegłego, czy przesłuchanie świadków. Postępowanie dowodowe ma na celu ustalenie czy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, czy któryś z małżonków nie jest winny, u kogo powinny zamieszkać dzieci, ile powinna wynosić renta alimentacyjna itp.

Sąd ustala także przebieg pożycia małżeńskiego stron. Najtrudniej udowodnić winę drugiego małżonka, dlatego też można skorzystać z pomocy detektywa. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, Sąd udziela głosu stronom.

Ani adwokat, ani radca prawny nie może zeznawać za Klienta, Klient musi zrobić to sam.

Postępowanie rozwodowe

Po przeprowadzonych rozprawach oraz przeprowadzonym postępowaniu dowodowym, Sąd orzeknie w wyroku o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód.

Wyrok zostanie odczytany na posiedzeniu jawnym. Jeśli nie jesteśmy zadowoleni z wyroku w ciągu 7 dni od jego ogłoszenia, możemy złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku (opłata sądowa - 100 zł). Od otrzymania wyroku z uzasadnieniem mamy 14 dni na złożenie apelacji do sądu odwoławczego.

W sytuacji, gdy strony nie wniosą o uzasadnienie wyroku, ani później apelacji (gdy wniosą o uzasadnienie) wyrok staje się prawomocny i tym samym pociąga za sobą wszelkie skutki z tym związane.

Jeśli szukasz fachowego radcy prawnego w Sosnowcu, zapraszamy na spotkanie do naszej Kancelarii prawnej, gdzie uzyskasz kompleksową pomoc prawną.

Służąc radą i pomocą rzetelnie i profesjonalnie przeprowadzimy Cię przez ten trudny czas oraz zadbamy o Twój interes najlepiej, jak to możliwe.

Zapraszamy do kontaktu przez formularz zamieszczony na stronie , wiadomość email na adres lexom@wp.pl lub telefonicznie 602 711 638.